Ερώτηση: Μπορούν να μεταφερθούν εμπορεύματα μιας εταιρίας με ΦΙΧ άλλης εταιρίας; 

Το φορτηγό ιδιωτικής χρήσης, χαρακτηρίζεται έτσι, ακριβώς γιατί πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον δικαιούχο της άδειας χρήσης του (ιδιοκτήτη ή χρήστη). Σύμφωνα με τον Ν. 1959/1991, ως φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, θεωρείται το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης, ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, ενώ απαγορεύεται η άμεση ή η έμμεση είσπραξη κομίστρου, με οποιονδήποτε τρόπο και σε κάθε περίπτωση (βλέπε και ΠΟΛ 1215/91). Σημειώνεται, ότι απαγορεύεται η μεταφορά αγαθών τρίτων, με ΦΙΧ, έστω και δωρεάν. Αν το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά αγαθών, άλλων επιτηδευματιών (πράγμα το οποίο, καταρχήν απαγορεύεται), θα πρέπει να μετατραπεί η άδεια σε, άδεια δημόσιας χρήσης με είσπραξη κομίστρου. Κάτι τέτοιο, ενδεχομένως να έχει σχετική δυσκολία, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν.3887/2010 (Οδικές εμπορευματικές μεταφορές).
Ωστόσο, η σχετική ως άνω απαγόρευση, αφορά τις διατάξεις των μεταφορών, ενώ, σε σχέση με τον ΚΒΣ και με την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί τα νόμιμα δικαιολογητικά διακίνησης (δελτίο αποστολής), δεν προκύπτει παράβαση. Βέβαια, κατά την γνώμη μας, υπάρχει θέμα ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών. Ο ιδιοκτήτης δηλαδή του ΦΙΧ, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι το χρησιμοποιεί για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση (μεταφορά αγαθών τρίτων) και πρέπει να κοστολογήσει την παρεχόμενη υπηρεσία, ώστε επί του κόστους αυτού και μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, να εκδώσει το στοιχείο αυτοπαράδοσης.
Είναι προφανές, ότι ακόμη και αν συμβεί αυτό, δηλαδή, η κατά παρέκκλιση χρήση του φορτηγού ιδιωτικής χρήσης, για την μεταφορά αγαθών τρίτων προσώπων, πλην του ιδιοκτήτη, τα έξοδα κίνησης και κυκλοφορίας του, θα καταχωρισθούν στα βιβλία αυτού (του ιδιοκτήτη), αποκλειόμενης της δυνατότητας επιμερισμού τους και στον άλλον χρήστη.