Blog – Full Width

από

Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής και στην βελτίωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με απώτερο στόχο την εξασφάλιση υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την δημιουργία νέων.

Μέσω της δράσης θα δοθεί έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. (Αγροδιατροφική αλυσίδα, Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιοεπιστήμες-υγεία-φάρμακα, Τουρισμός-Πολιτισμός & Δημιουργικές βιομηχανίες, αειφόρος ενέργεια, Περιβάλλον και κυκλική οικονομία, Υλικά-κατασκευές &Βιομηχανία, Μεταφορές & Εφοδιαστική αλυσίδα)

Προϋπολογισμός της Δράσης: (Δημόσια Δαπάνη) 30.000.000€

Σύνολο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 21.000.000€

Σύνολο Περιφέρειας Πελοποννήσου 9.000.000€

Δικαιούχοι της Δράσης:

Είναι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μια από τις επιλέξιμες δραστηριότητες, δηλαδή τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021).

Να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων των παρακάτω περιοχών ΠΕ Κοζάνης, ΠΕ Φλώρινας, ΠΕ Καστοριάς, ΠΕ Γρεβενών, Δ. Μεγαλόπολης, Δ. Οιχαλίας, Δήμο Γορτυνίας, Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης, στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης,
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis),
 • Να δεσμευτούν ότι η προτεινόμενη πράξη δεν καταστρατηγεί και δεν είναι ασύμβατη με κανένα από τα αναφερόμενα στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • Να δεσμευτούν για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ),
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά διαθεσιμότητας κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του Συνολικού Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου,
 • Η αίτηση χρηματοδότησης να περιέχει δαπάνες που συνδέονται με τις υποκατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%,
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139),
 • Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65 στα κριτήρια που αναφέρονται στα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ,
 • Να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023).
 • Να δεσμευτούν ότι θα διατηρήσουν την αύξηση που θα δηλώσουν και η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο βαθμολόγησης της αίτησης, τουλάχιστον για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός

 • Ο ελάχιστος και μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από 20.000€ έως και 100.000€.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Προϋπολογισμός Δημόσια Επιχορήγηση (%) Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
20.000€ – 100.000€ 70% 30%

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 • Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο
 • Δαπάνες Εξοπλισμού (παραγωγικός, εξοπλισμός, ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, έπιπλα γραφείου, εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος, φωτοβολταικά συστήματα έως 10ΚW για ιδιοκατανάλωση) & Μεταφορικών Μέσων (ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα έως 50.000€)
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της επένδυσης έως 4.000€, δαπάνες εγκατάστασης λογισμικών έως 5.000€, δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας έως 5.000€, δαπάνες προβολής έως 10.000€, τεχνικές μελέτες έως 10.000€)
 • Δαπάνες λογισμικού (κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, λογισμικά)
 • Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών)-υποχρεωτική κατηγορία

*Υποχρεωτική δαπάνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας τουλάχιστον 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ.

Χρονοδιάγραμμα δαπανών:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι 18/01/2024.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Κριτήρια αξιολόγησης:

 1. Διαθέσιμα Κεφάλαια σε σχέση με τον Συνολικό Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου
 2. Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία
 3. Λειτουργική Κερδοφορία Επιχείρησης – Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε σχέση με Κύκλο Εργασιών κατά την τελευταία 2ετία
 4. Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027
 5. Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας)
 6. Αύξηση απασχόλησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας)

Υποχρεώσεις δικαιούχων:

 1. Ο δικαιούχος, πέραν των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, υποχρεούται για τρία (3) έτη (για τις ΜμΕ) μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης να λειτουργεί πραγματικά (π.χ. απαιτούμενες άδειες, ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών, κλπ)
 2. Έως την τελική πιστοποίηση να προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης, η οποία θα διατηρηθεί για ένα έτος και θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. της επιχείρησης κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα ή τόσες μονάδες για όσες ΕΜΕ έχει δεσμευτεί στο επενδυτικό σχέδιο (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023).

Ηλεκτρονική Υποβολή:

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται (ηλεκτρονικά) το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 08.02.2024 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 08.04.2024 και ώρα 15:00

από

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ σε περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Η Δράση στοχεύει στην ίδρυση επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μέσω της δράσης αυτής επιδιώκεται η ανταπόκριση στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες.

Μέσω της δράσης θα δοθεί έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. (Αγροδιατροφική αλυσίδα, Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιοεπιστήμες-υγεία-φάρμακα, Τουρισμός-Πολιτισμός & Δημιουργικές βιομηχανίες, αειφόρος ενέργεια, Περιβάλλον και κυκλική οικονομία, Υλικά-κατασκευές &Βιομηχανία, Μεταφορές & Εφοδιαστική αλυσίδα)

 

Προϋπολογισμός της Δράσης: (Δημόσια Δαπάνη) 20.000.000€

Σύνολο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 14.000.000€

Σύνολο Περιφέρειας Πελοποννήσου 6.000.000€

 

Δικαιούχοι της Δράσης:

 1. Υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές), έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021) κι έπειτα.

Προϋποθέσεις:

 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης,
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis),
 • Να δεσμευτούν ότι η προτεινόμενη πράξη δεν καταστρατηγεί και δεν είναι ασύμβατη με κανένα από τα αναφερόμενα στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει. Σημειώνεται ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης τους και οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση δημόσια χρηματοδότησης.
 • Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά διαθεσιμότητας κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του Συνολικού Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου,
 • Η αίτηση χρηματοδότησης να περιέχει δαπάνες που συνδέονται με τις υποκατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%,
 • Να δεσμευτούν για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ),
 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65 στα κριτήρια που αναφέρονται στα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ,
 • Να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023).
 • Να δεσμευτούν ότι θα διατηρήσουν την αύξηση που θα δηλώσουν και η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο βαθμολόγησης της αίτησης, τουλάχιστον για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού  από 20.000€ έως 100.000€.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Προϋπολογισμός

Δημόσια Επιχορήγηση (%)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

20.000€ – 100.000€

70%

30%

Επιδοτούμενες Δαπάνες:

 • Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο
 • Δαπάνες Εξοπλισμού (παραγωγικός, εξοπλισμός, ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, έπιπλα γραφείου, εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος, φωτοβολταικά συστήματα έως 10ΚW για ιδιοκατανάλωση) & Μεταφορικών Μέσων (ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα έως 50.000€)
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της επένδυσης έως 4.000€, δαπάνες εγκατάστασης λογισμικών έως 5.000€, δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας έως 5.000€, δαπάνες προβολής έως 10.000€, τεχνικές μελέτες έως 10.000€)
 • Δαπάνες λογισμικού (κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, λογισμικά)
 • Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών)-υποχρεωτική κατηγορία

*Υποχρεωτική δαπάνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας τουλάχιστον 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ.

Χρονοδιάγραμμα δαπανών:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι 18/01/2024.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Κριτήρια αξιολόγησης:

 1. Διαθέσιμα Κεφάλαια σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο
 2. Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027
 3. Εμπειρία ιδιοκτήτη ή εταίρου/μετόχου με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμέτοχής
 4. Διάστημα ανεργίας Ιδιοκτήτη ή Εταίρου / Μετόχου
 5. Αύξηση απασχόλησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας)

Υποχρεώσεις δικαιούχων:

 1. Ο δικαιούχος, πέραν των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, υποχρεούται για τρία (3) έτη (για τις ΜμΕ) μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης να λειτουργεί πραγματικά (π.χ. απαιτούμενες άδειες, ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών, κλπ)
 2. Έως την τελική πιστοποίηση να προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης, η οποία θα διατηρηθεί για ένα έτος και θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. της επιχείρησης κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα ή τόσες μονάδες για όσες ΕΜΕ έχει δεσμευτεί στο επενδυτικό σχέδιο (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023).

Ηλεκτρονική Υποβολή:

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται (ηλεκτρονικά) το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 08.02.2024 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 08.04.2024 και ώρα 15:00

από

Αναρτήθηκαν στην ΑΑΔΕ τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2024

Εμπρόθεσμη πληρωμή η τελευταία μέρα του έτους(31/12/2023)

Μπορείς να κάνεις έκδοση τους με δύο τρόπους:

Μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ, με την εισαγωγή των κωδικών taxisnet

Μέσω της ΑΑΔΕ χωρίς τη χρήση κωδικών ,πληκτρολογώντας το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη
και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

από

Αναβάθμιση ΦΗΜ για διασύνδεση με POS

ΑΑΔΕ: Αναβάθμιση υφιστάμενων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών για τη διασύνδεση με τα POS

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και οι προθεσμίες αναβάθμισης για τις περίπου 300.000 εν λειτουργία Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και ΑΔΗΜΕ (Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας).

Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, οι υφιστάμενες εν λειτουργία ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ θα μπορούν να διασυνδέονται με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT/POS), προκειμένου να μεταδίδουν σε αυτό το ποσό πληρωμής με κάρτα και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η έκδοση της σχετικής απόδειξης.

Επίσης, στην απόφαση καθορίζονται προδιαγραφές για την διαβίβαση συμπληρωματικών πληροφοριών από τους ΦΗΜ προς την ΑΑΔΕ, σχετικές με την πληρωμή με κάρτες, και για τη δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού χωρίς την επιτόπια επίσκεψη τεχνικού.

Για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 100.000€, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της αναβάθμισης ορίζεται η 30.06.2023, ενώ για τις επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις 100.000€, ορίζεται η 31.07.2023.

Διευκρινίζεται ότι οι υφιστάμενοι φορολογικοί μηχανισμοί (ΕΑΦΔΣΣ) δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα αναβάθμιση, καθότι έχουν ήδη εκδοθεί προδιαγραφές για κατασκευή νέου τύπου μηχανισμών (ΦΗΜΑΣ). Η ΑΑΔΕ είναι σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς για να καθορισθεί το πλάνο μετάβασης στους νέου τύπου μηχανισμούς το συντομότερο δυνατόν.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι, εντός του 2023, όλες οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με σύγχρονους ΦΗΜ, οι οποίοι θα είναι κατάλληλοι για τις συναλλαγές λιανικής που θα πραγματοποιούν, με δυνατότητα διασύνδεσης με POS για πληρωμή με κάρτα.

από

Σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Από 15 Μαρτίου οι αιτήσεις στήριξης

Υπογραφή Πρόσκλησης Σχεδίων Βελτίωσης

Υπογράφηκε και αναρτήθηκε στο Διαύγεια η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022, Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» – Σχέδια βελτίωσης.

Στόχος της Δράσης 4.1.5 είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης, ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, από 15/03/2023 έως 16/05/2023 και ώρα 13:00.

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 180.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στις Περιφέρειες της Xώρας, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα.

Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων πληρωμής θα κατανεμηθεί επιπλέον ποσό 50.000.000 ευρώ ως υπερδέσμευση έτσι ώστε η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης να ανέρθει στα 230.000.000 ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι μέσω της δράσης 4.1.5 δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, γεωργούς, στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των φυσικών προσώπων είναι:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Αντίστοιχα για τα νομικά οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

 • Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.
 • Να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 • Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο μέχρι τις 31.12.2033
 • Να είναι δικαστικά φερέγγυα.

Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούρια και αμεταχείριστα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Επίσης ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κτίρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η εγκατάσταση φυτειών, οι επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ, η αγορά γης όμορης προς ιδιόκτητη γη.

Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής είναι:
• Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.
• Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.
• Η δυναμική της εκμετάλλευσης.
• Οι επενδυτικές δαπάνες που καθιστούν ανθεκτική την εκμετάλλευση στους εξωγενείς κινδύνους.
• Η εισαγωγή/χρήση καινοτομίας με  προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και έξυπνη γεωργία.
• Η συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας.
• Η επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.

Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 80% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και των Περιφερειών.

από

Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι άνοιξε και λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως τη 13η Μαρτίου και ώρα 18.00.Η πλατφόρμα θα κλείσει προσωρινά μέχρι και την 30-3-2023 για να γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων και η εκκαθάριση της πληρωμής του πρώτου διμήνου έτους 2023.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr, ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, www.opeka.gr, με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2023 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021. Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022.

Επισημαίνεται ότι στο εξής, μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση -από το προ νήπιο έως και το Γυμνάσιο- και η επάρκεια φοίτησης. Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως τα σχετικά πεδία, όπως τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, η Τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που βρίσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση στην αίτηση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό. (Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στις συχνές ερωτήσεις με αριθμ. 8 έως 13 οι οποίες είναι αναρτημένες στην εφαρμογή Α21) Οι πολίτες πρέπει να προσέχουν ότι για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

  Ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες με υπευθυνότητα και αξιοπιστία

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Δ. Μανέντη & Τακιατζήδων, 50100, Κοζάνη

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  24610 - 41845

  ΦΑΞ

  24610 - 28846

  EMAIL

  [email protected]