Υπηρεσίες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων εταιρειών
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου
 • Μηχανογράφηση λογιστηρίου
 • Ίδρυση – Έναρξη – Λύση εταιρειών
 • Αποτιμήσεις για πώληση – εξαγορά μέρους ή ολόκληρης επιχείρησης
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Μεταβολές εταιρειών
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
 • Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους
 • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
 • Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
 • Υπολογιστικά reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο ρευστό φορολογικό σύστημα της χώρας φροντίζουμε να σας κρατάμε ενήμερους για τις συνεχείς αλλαγές στα φορολογικά θέματα και για τις υποχρεώσεις σας απέναντι στην εφορία, με υπευθυνότητα, παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Φορολογική Δήλωση – Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2, Ε3)
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9
 • ΕΝΦΙΑ
 • Ακριβή υπολογισμό ανάλωσης κεφαλαίου
 • Συμβουλές επενδυτικών σχεδίων
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους
 • Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά
 • Μισθωτήρια
 • Ρυθμίσεις παλαιών οφειλών
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το λογιστικό μας γραφείο βρίσκεται πάντα δίπλα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και παρέχει και τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ
 • Τεχνοοικονομικές Μελέτες
 • Business Plan
 • Μελέτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων
 • Οικονομική Διαχείριση Επιχειρήσεων
 • Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Αξιολόγηση Επιχειρήσεων με χρήση Αριθμοδεικτών
 • Μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων
12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού εταιριών
 • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και μείωσης κόστους
 • Σύνταξη προϋπολογισμών (budgeting)
 • Αποτιμήσεις για πώληση – εξαγορά μέρους ή ολόκληρης επιχείρησης
 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (internal audit)

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

 1. 1
  Τι είναι οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου;

  Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου εφαρμόζονται κατά τον τακτικό έλεγχο ενός φυσικού προσώπου προκειμένου να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα του.

   Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι κατά τον τακτικό έλεγχο ενός φυσικού προσώπου εφαρμόζονται και οι τρεις τεχνικές και επιλέγεται από τον ελεγκτή εκείνη που δίνει τη μεγαλύτερη μη δηλωθείσα φορολογητέα αξία.

 2. 2
  Πότε εφαρμόζονται;

  Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου εφαρμόζονται κατά τον τακτικό έλεγχο ενός φυσικού προσώπου προκειμένου να προσδιοριστεί με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα του. Ενεργοποιούνται στις περιπτώσεις όπου:

  1. Υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός (αδικαιολόγητη αύξηση περιουσιακών στοιχείων)

  2. Πραγματοποιούνται δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φυσικού προσώπου (ατομικά ή/και οικογενειακά)

  3. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν.

  4. Δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.

  5. Υπάρχουν δηλωθέντα εισοδήματα κοντά στο αφορολόγητο όριο καθώς και σε περίπτωση ύπαρξης ζημιογόνων αποτελεσμάτων των φυσικών προσώπων-μελών εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής).

  Ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες με υπευθυνότητα και αξιοπιστία

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Δ. Μανέντη & Τακιατζήδων, 50100, Κοζάνη

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  24610 - 41845

  ΦΑΞ

  24610 - 28846

  EMAIL

  [email protected]